Gevraagd: Kandidaat voor Raad van Commissarissen (financiële portefeuille)

Wij zijn op zoek naar een kandidaat voor de Raad van Commissarissen van Sportbedrijf Doetinchem.

Sportbedrijf Doetinchem
Vanaf 1 januari 2021 vormen Sportcentrum Rozengaarde (inclusief Skyzone), Sportservice Doetinchem en de binnensportaccommodaties van BuHa het Sportbedrijf Doetinchem B.V. Uitgangspunt is dat het Sportbedrijf naast het beheer, onderhoud en de exploitatie van (gemeentelijke) sportaccommodaties, optreedt als partner en vraagbaak voor de sportverenigingen in Doetinchem waar vele vrijwilligers actief zijn. Maar ook voor het onderwijs en andere maatschappelijke organisaties en instellingen vervult het Sportbedrijf deze rol. Door sportaccommodaties, sportstimulering, samenwerking, kennisuitwisseling, facilitering en ondersteuning te bundelen in één sportbedrijf wordt niet alleen de gemeentelijke sportinfrastructuur versterkt maar is er binnen de gemeente ook een duidelijk te identificeren en deskundige sportpartner aanwezig. Een herkenbaar “gezicht” en aanspreekpunt, ook voor de inwoners.

Raad van Commissarissen (RvC)
De RvC ziet, in opdracht van de gemeente Doetinchem als aandeelhouder, toe op een juist en verantwoord functioneren van zowel het sportbedrijf als geheel, als van de directeur-bestuurder. Van het sportbedrijf wordt een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering verwacht waarbinnen maatschappelijk ondernemerschap centraal staat. De huidige RvC bestaat uit 3 leden, inclusief de voorzitter. Binnen de RvC is sprake van een informele, positief-kritische cultuur en een gedrevenheid voor de inhoud van de dienstverlening en openheid in samenwerking. De gemiddelde tijdsinvestering wordt ingeschat op circa 2 uur per week.

Verantwoordelijkheden
De verantwoordelijkheden van de RvC omvatten onder meer:

 • Beleidsvaststelling en vaststelling van begroting, jaarrekening en inhoudelijk jaarverslag;
 • Toetsen en controleren van het functioneren van het sportbedrijf en haar directeur-bestuurder;
 • Stimuleren van strategische bedrijfsontwikkeling, het inhoudelijk terzijde staan van de directeur-bestuurder met reflectie of advies;
 • En alle overige verantwoordelijkheden en taken zoals vastgelegd in het Reglement Raad van Commissarissen Sportbedrijf Doetinchem.

Een lid van de RvC van Sportbedrijf Doetinchem:

 • Is in Doetinchem woonachtig of heeft aantoonbare binding met Doetinchem of de regio;
 • Heeft ongeacht specifieke kennis en vaardigheden, affiniteit met sport, bewegen en het sociale domein en onderschrijft de maatschappelijke doelstelling van Sportbedrijf Doetinchem;
 • Beschikt over kennis en ervaring op één of meer van de volgende gebieden: sport- en/of leisure-sector, financiën, PR en marketing, human resource management/organisatieontwikkeling, juridische zaken, (maatschappelijk) vastgoed, fiscaliteit, lokaal bestuur, horeca/facility management, evenementen;
 • Heeft geen enkele politieke, bestuurlijke, zakelijke of familiaire binding met de organisatie of het bestuur van de gemeente Doetinchem;
 • Heeft ervaring met en gevoel voor de rollen en posities tussen gemeenten en uitvoerende organisaties;
 • Beschikt over strategisch inzicht en kan dienen als klankbord voor zowel de directeur-bestuurder als de aandeelhouder van Sportbedrijf Doetinchem op strategisch niveau.

  Functionele deskundigheid: financiën
  Naast de algemene deskundigheden zoals hierboven verwoord zoeken wij voor deze vacature een RvC-lid met toezichthoudende ervaring. Het primaire aandachtsgebied voor deze functionaris zal zijn financiën. Dit houdt voornamelijk in het beoordelen van de jaarrekeningen, begrotingen en financiële rapportages, alsmede het inzichtelijk maken van de financiële risico’s.Uit oogpunt van onafhankelijkheid wordt van de leden van de RvC verwacht dat zij transparant zijn over hoofd- en nevenfuncties. Voor de functievervulling binnen de RvC wordt jaarlijks een bedrag gelijk aan de fiscaal toegestane maximale vrijwilligersvergoeding toegekend.

  Belangstelling?
  Voor nadere mondelinge informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter RvC Sportbedrijf Doetinchem, de heer M.J.M. Kropman onder telefoonnummer 06 – 55 85 86 01.

  Reageren?
  Ziet u voor zichzelf een rol weggelegd in de RvC van Sportbedrijf Doetinchem? Dan ontvangen wij graag uw reactie voor 11 juli 2021, vergezeld van een actueel cv, waarin u aangeeft wat uw focus is en wat u inspireert in deze functie. U kunt uw sollicitatie sturen aan mevrouw F. Elshout, medewerker Personeelszaken Sportbedrijf Doetinchem: f.elshout@sportservicedoetinchem.nl